Burime Njerëzore

Burime Njerëzore

Shërbimet lidhje me rekrutimin e stafit, përpilimin e marrëveshjeve kontraktuale krahas ligjeve në fuqi dhe Kushtetutës së Kosovës; Të drejta dhe obligime që dalin nga nënshkrimi i kontratave të caktuara.