KLINAKU & ASSOCIATES

Studio Klinaku & Associates L.L.C. është e themeluar në vitin 2013 e përgatitur dhe posedon kuadro profesionale për kryerjen e të gjitha llojeve të punëve-Shërbimeve Ligjore dhe Financiare.

KLINAKU & ASSOCIATES

Studio Klinaku & Associates L.L.C. është e themeluar në vitin 2013 e përgatitur dhe posedon kuadro profesionale për kryerjen e të gjitha llojeve të punëve-Shërbimeve Ligjore dhe Financiare.

Shërbime Juridike

Ekpertiza në secilën lëndë është fokusi ynë në kuadër të shërbimeve ligjore që ofrojmë.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Shërbime Financiare

Natyra e ndryshme e secilit biznes kërkon një trajtim adekuat të financave/kontabilitetit, detyrë kjo që e zotërojmë me sukses tek klientet tanë tash e sa vite.

Konsulencë për Biznese

Konsulenca është shërbim i nevojshëm profesional për ti adesuar në kohë lëvizjet taktike dhe për të marrë vendime të duhura për biznesin tuaj.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Kushtetuta është ligji apo akti juridik kryesor i një vendi apo organizate. Ligjet dhe rregulloret tjera të shtetit dhe organizatës duhet të jenë në përputhje me dispozitat e kushtetutës. Në disa vende, kushtetuta njihet edhe si ligj themeltar apo statut themeltar.

Kushtetuta zakonisht përkufizon shtetin ose organizatën, qartëson detyrat e shtetit dhe organet udhëheqëse të tij dhe shërben si ombrellë për ligjet e tjera të shtetit. Në shumicën e vendeve demokratike, mirëpo edhe ato autoritariane, kushtetuta përfshin edhe një kartë të të dretave dhe lirive të njeriut, të cilat nuk guxojnë të shkelen nga organet e vendit ose ligjet e tjera që i nxjerr organi ligjvënës i atij vendi.

Avokat Sylejman Klinaku, CEO

Përshtypjet e klientëve

Besimi i klientëve tanë në punë profesionale motiv i yni që çdo herë të jemi të përpiktë dhe në kohë për realizimin e kërkesave të tyre.