Çështje Civile

Çështje Civile

Kemi zgjidhur me sukses lëndë nga lëmia e së drejtës civile e cila përkon me të drejtat civile të personave fizikë apo juridikë të tilla si kontratat dhe të drejtat, obligimet dhe detyrimet që dalin nga to.