Çështje Penale

Çështje Penale

Në çështjet penale bëjnë pjesë shkeljet e ligjeve në fuqi dhe mbrojtja ligjore është e drejtë e secilit individ për përfaqësim ligjor para institucioneve ligjore si gjykatat dhe prokuroria.