Shërbime Kontabiliteti

Shërbime Kontabiliteti

Mbajtja e librave të kontabilitetit, Evidentimet e të hyrave dhe shpenzimeve, evidentimet dhe deklarimet e rregullta për staf dhe pajisje.