Shërbime Juridike:

 • Qeshtje Civile
 • Qeshtje Penale
 • Qështje Administrative
 • Qështjet Gjyqësore dhe Përfaqësime
 • Ndërmjetësime
 • Burime Njerëzore
 • Ofrim i vazhdueshëm i shërbimeve ligjore të Bizneseve
 • Logjistikë
 • Mbrojtje të Markave dhe Patentave Tregtare
 • Këshilla Ligjore
 • Kompenzime të dëmeve nga Aksidentet

Shërbime Financiare:

 • Mbajtja e evidencës për tatimin në paga dhe pensionet për secilin punëtorë, të cilat bëhen një herë në muaj.
 • Përgatitja e raporteve tremujore për administratën tatimore, ku përfshihet përllogaritja dhe raportimi i të hyrave tremujore të kompanisë dhe deklarimi i tyre në administratën tatimore.
 • Përrgaditja e pasqyrave financiare vjetore sipas kërkesës së administratës dhe nevojave të kompanisë.
 • Mbajtja e librave të biznesit, ku përfshihen (libri i blerjeve, shitjeve dhe shpenzimeve, në bazë të cilave do të kalkulohet edhe fitimi neto i kompanisë dhe deklarimi i fundvitit tek organet e tatimit.
 • Përgaditja dhe raportimi i TVSH-së në baza mujore tek administrata tatimore.
 • Përgatitja dhe raportimi i Tatimit të mbajtur në Qera sipas ligjit mbi administratën tatimore dhe procedurat.
 • Konsuleca të nevojshme me kërkesë të kompanisë.